Conditional Training

Станува збор за посебен вид тренирање при кое се изведува широк спектар на вежби и се употребува разновидна опрема.

Тренингот е комбинација од кардиовежби, вежби за сила, издржливост, флексибилност, мобилност. Вежбите се изведуваат поделени на повеќе станици. Секоја вежба се изведува со одреден број повторувања или е временски определена.

Меѓу вежбите постои мала пауза, а меѓу круговите поголема, што го зголемува работниот ефект во кругот и го сведува времето минато во пауза на минимум.

Сите Тренинзи

CLASSIC FITNESS

FUNCTIONAL TRAINING

GROUP ACTIVITIES

CONDITIONAL TRAINING

FULL BODY SYSTEM

BARRE FITNESS

SKILL X TRAINING

SKILL X ТРЕНИНГ