Barre Fitness

Вид на тренинг што може да се прави во група и индивидуално преку широк спектар на танци.

Вежбите на Barre се интензивно фокусирани на подобрување на јачината на јадрото, развој на стабилизирачки мускули на појасите на рамото и колкот и подобрување на флексибилноста. 

Сите Тренинзи

CLASSIC FITNESS

FUNCTIONAL TRAINING

GROUP ACTIVITIES

CONDITIONAL TRAINING

FULL BODY SYSTEM

BARRE FITNESS

SKILL X TRAINING

SKILL X ТРЕНИНГ